Освітня програма Херснської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 Херсонської міської ради

Освітня програма Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 Херсонської міської радинаскрізна, оскільки охоплює освіту на І (початкова середня освіта), ІІ (базовасередня освіта) та ІІІ (профільна середня освіта) ступенях навчання. Програмарозроблена на виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середнюосвіту» та Постанов Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 тавід21.02.2018 № 87 «Про затвердження Державного стандарту початковоїзагальної освіти», від14.01.2004 № 24 та від23.11.2011 №1392 «Прозатвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньоїосвіти» та на підставі типових освітніх програм затверджених наказами Міністерства освіти та наукиУкраїни (далі МОН України) від 21.03.2018 № 268 та від 20.04.2018 №№ 405, 406, 407, 408 «Прозатвердження типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти».
Обґрунтування мети та цільових завдань освітньої програми
Мета освітньої програми є всебічний розвиток, виховання і соціалізаціяособистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії зприродою, має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя,готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності,трудової діяльності та громадянської активності.
Початкова освіта: всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей,компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових таіндивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формуванняцінностей, розвиток самостійності, творчості та допитливості
Базова освіта: розвиток природних позитивних нахилів і здібностей,обдарувань, творчого мислення, оволодіння вміннями самостійноїпізнавальної діяльності; досконале володіння рідною мовою; засвоєннязнань з базових дисциплін; формування національної гідності йгромадянської позиції; виховання соціально-психологічної готовності донабуття професії та активної участі у продуктивній праці
Профільна освіта: профільне навчання на основі поєднання змісту освіти,визначеного стандартом профільної середньої освіти, і поглибленоговивчення окремих предметів з урахуванням здібностей та освітніх потребздобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання на вищих рівняхосвіти
Цільові завдання освітньої програми
Формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучаснійлюдині для успішної життєдіяльності:
− вільне володіння державною мовою;
− здатність спілкуватися рідною (у разі відмінності від державної) таіноземними мовами;
− математична компетентність;
− компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій;
− інноваційність;
− екологічна компетентність;
− інформаційно-комунікаційна компетентність;
− навчання впродовж життя;
− громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеямидемократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здоровогоспособу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей;
− культурна компетентність;
− підприємливість та фінансова грамотність;
− інші компетентності, передбачені стандартом освіти.

Переглянути освітню програму повністю

Залишити відповідь