СТАТУТ Херсонської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 45 Херсонської міської ради

28000682_894973867337320_1813942199_n
28053128_894975000670540_1950257421_n

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №45 Херсонської міської ради (створена на підставі рішення Суворовської районної ради народних депутатів № 198/8 від 30.06.1987 року) знаходиться у комунальній власності міста Херсона.

1.2. Юридична адреса школи: 73040, місто Херсон, вул.Тарле,12; номера

телефонів: 33-10-92, 33-16-11, E-mail: school45ks@gmail.com

1.3. Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №45 Херсонської міської ради (далі школа) є юридичною особою, має печатку, штамп, бланки з власними реквізитами, може мати самостійний баланс,реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, а може обслуговуватися в централізованій бухгалтерії при управлінні освіти Херсонської міської ради,.

Школа від свого імені набуває особисті майнові та немайнові права і несе обов’язки, визначені законодавством, виступає позивачем або відповідачем у суді.

1.4. Власником школи є територіальна громада міста Херсона. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню школита її матеріально-технічному забезпеченню.

1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної  загальної середньої освіти.

1.6. Головними завданнями школи є:

– забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

– виховання громадянина України;

– виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

– формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості;

– формуванняособистості, підготовленої до професійного самовизначення;

– виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

– розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

– реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психологічного здоров’я учнів;

– створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

– створення умов для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і

професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в

процесі їхньої підготовки в умовах загальноосвітньої школи;

– забезпечення умов для життєвого і професійного самовизначення старшокласників, формування готовності до свідомого вибору і оволодіння майбутньою професією;

– забезпечення перспективних зв’язків між середньою і професійною освітою;

– формування професійно важливих якостей особистості в обраному виді професійної діяльності, контроль і корекція професійних планів.

1.7. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня2010 року № 778, іншими нормативно-правовими актами, власним статутом.

1.8. Школа самостійно приймає рішення і здійснює свою діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним статутом.

1.9. Школа несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

– безпечні умови навчально-виховного процесу;

– дотримання державних стандартів освіти;

-дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, наукової, виробничої діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

– дотримання фінансової дисципліни.

1.10. У школі навчання ведеться російською мовою і запроваджено вивчення англійської мови, профільне навчання.

1.11. Школа має право:

– проходити в установленому порядку державну атестацію;

– визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

– визначати варіативну частину робочого навчального плану;

– в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

– спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

– використовувати різні форми морального і матеріального заохочення  учасників навчально-виховного процесу;

– бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна,  згідно з законодавством України та власним статутом;

– отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

– залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку, визначеному законодавством України.

1.12. У школі створюються та функціонують шкільні методичні об’єднання: вчителів початкової школи, іноземної мови, класних керівників та циклові об’єднання: предметів суспільно-гуманітарного, природничо-математичного, художньо-естетичного циклу та фізичної культури. Працює психологічна

служба.

1.13. Медичне обслуговування учнів  та відповідні умови для його організації

забезпечуються власником і здійснюються установами охорони здоров`я.

1.14. Взаємовідносини школи з юридичними і фізичними особами визначаютьсяугодами, що укладені між ними.

 

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ШКОЛИ ТА ЇХ ВІДРАХУВАННЯ

 

2.1. Зарахування дітей до школи здійснюється за наказом директора школи на підставі заяв батьків або осіб, що їх замінюють, копії свідоцтва про народження (паспорта), медичної довідки встановленого зразка, особової справи (крім дітей, які вступають до першого класу), для навчання у школі ІІІ ступеню -документа про відповідний рівень освіти відповідно до вимог чинного законодавства.

2.2. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють подають до школи заяву із зазначенням причини вибуття.

2.3. У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах населеного пункту батьки або особи, що їх замінюють, подають до школи заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

 

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного, тижневого планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується радою школи спільно з адміністрацією.

3.2. Основним документом, що регулює навчальний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених профільним міністерством, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план закладу погоджується радою школи і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, тижневий) та режим роботи (щоденний, річний).

3.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники школи самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф профільного міністерства, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.4. Школа здійснює навчально-виховний процес за 5-денною формою навчання.

3.5. У школі для учнів І ступеня навчання за бажанням їхніх батьків або осіб, що їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створювати групи продовженого дня. Зарахування до групи продовженого дня і відрахування дітей із неї здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють.

Визначається режим роботи групи продовженого дня відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та заяв батьків.

3.6.Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється школою у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються, включаючи проведення навчальної практики та екскурсій, підсумкового оцінювання й державної підсумкової атестації навчальних досягнень учнів, не пізніше 1 липня поточного року. Навчальний рік поділяється на семестри.

3.7. Відволікання учнів від навчальних занять для впровадження інших видів діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

3.8. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальною програмою та робочим навчальним планом школи, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх замінюють.

3.9. За погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю школи запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менше 30 календарних днів.

3.10. Тривалість уроків у школі становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих – 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради та територіальними установами санітарно-епідеміологічної служби. Тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) – 20 хвилин.

3.11. Для учнів 5-11-х класів допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета інваріантної та варіативної частини.

3.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджуєтьсярадою школи і затверджується директором.

Тижневий режим роботи школи затверджується у розкладі навчальних занять.

3.13. Школа забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у школі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів та обдарувань.

3.14. У школі навчально-виховна робота поєднується з науково-методичною,

науково-дослідною та експериментальною роботою.

3.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

3.16. Облік навчальних досягнень учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учнів.

3.17. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учнів. У другому класі: 1семестр – словесна оцінка, ІІ семестр – діюча система оцінювання (за рішенням педагогічної ради закладу). У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

3.18. Навчання у випускних (4-х, 9-х і 11-х) класах школи завершується державною підсумковою атестацією, зміст, форма і порядок якої визначається профільним міністерством. В окремих випадках учні за станом здоров’я або з інших поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється профільним міністерством та Міністерством охорони здоров’я.

3.19. За результатами навчання учням видається відповідний документ (табель, свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту).

3.20. Випускникам 9-х, 11-х класів, які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності.

3.21. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів та їх батьків класним керівником, державного підсумкового оцінювання -головою атестаційної комісії.

3.22. Порядок переведення і випуск учнів школи визначається у відповідності до унормованих вимог.

3.23. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української та російської мов, українського та російського читання, математики та англійської мови.

3.24. Форми морального і матеріального заохочення учнів: за відмінні успіхи у навчанні учні 2-8-х, 10-х класівнагороджуються похвальними  листами “За високі досягнення у навчанні”відповідно до Положення про похвальний лист “За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”, випускники школи, які досягли особливих успіхів у вивченні одного чи декількох предметів (не менше як 12 балів), нагороджуються похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”відповідно до Положення про похвальний лист “За високі досягнення у навчанні” та похвальну грамоту “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”.

За відмінні успіхи в навчанні випускникам школи ІІ ступеня видається

свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.

Випускники, які за період навчання у старшій школі досягли успіхів у навчанні на рівні 10-12 балів, нагороджуютьсязолотою медаллю “За високі досягнення у навчанні”, які досягли високих та достатніх успіхів (не більше ніж з двох предметів) у навчанні нагороджуються срібною медаллю “За досягнення у навчанні”відповідно до Положення прозолоту медаль “За високі досягнення у навчанні” та срібну медаль “За досягнення у навчанні”.

Учням, які нагороджені золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні”, видається атестат про повну загальну середню освіту з відзнакою.

3.25. Школа може виконувати освітні програми і надавати платні послуги на договірній основі згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

 

ІV. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

4.1. Учасникаминавчальногопроцесу в школіє:

учні,педагогічніпрацівники, керівник, батьки або особи, які їх замінюють, психолог, соціальний педагог, бібліотекар, інші спеціалісти.

4.2. Статус,права і обов’язкиучасників навчально-виховного процесу визначаються чинним законодавством та цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку.

4.3. Учні мають право:

– на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

– на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

– на користування навчально-виробничою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою школи;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань;

– брати участь у різних видах навчальної, науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, Малої академії наук;

– перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частин;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

– брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

– брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, від дій педагогічних та інших працівників, які порушують їх права або принижують їх честь, гідність;

– на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

– у разі необхідності отримувати психологічну консультацію та допомогу.

4.4. Учні зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не

меншому, ніж визначено Державним стандартом початкової, базової і повної

загальної середньої освіти, підвищувати загальнокультурний рівень;

– брати участь у пошуковій та науковій діяльності;

– дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

– бережно ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

– дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

– брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

– дотримуватись правил особистої гігієни;

– підтримувати чистоту і порядок у школі та на її території, брати участь у „чистих четвергах ”;

– дотримуватись ділового стилю в одязі, на уроках фізичного виховання працювати в спортивній формі, на уроках трудового навчання – у спецодязі;

– виконувати вимоги педагогічних та інших працівників школи відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку;

– з повагою ставитися до вчителів, обслуговуючого персоналу і один до одного;

– вести здоровий спосіб життя.

4.5. Учні школи залучаються  за їх згодою та за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, до самообслуговування, різних видів суспільно корисної праці відповідно до статуту і правил внутрішнього розпорядку з урахування віку, статі, фізичних можливостей.

4.6. Педагогічнимпрацівником школи повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки.

4.7. До педагогічної діяльності не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показниками, встановленими чинним законодавством, за вироком суду.

4.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України „Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами. Трудові відносини між адміністрацією школи та педагогічним працівниками можуть бути виражені у формі безстрокового та строкового трудових договорів та на умовах контракту.

4.9. Призначення на посаду може здійснюватися на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу розробляється школою і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради.

4.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником школи і затверджується управлінням освіти Херсонської міської ради. Обсяг педагогічного навантаження  може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

4.11. Не допускається відволікання педагогічних працівників від виконання

професійних обов’язків, крім випадків, передбачених законодавством.     Залучення педагогічних працівників до участі у видах робіт, не передбачених робочим навчальним планом, навчальними програмами та іншими документами, здійснюється лише за їх згодою.

4.12. У школі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого профільним міністерством.

4.13. Педагогічні працівники мають право на:

– захист професійної честі і гідності;

– самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров’я учнів;

– участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

-проведення в установленому порядку науково-дослідницької, пошукової, експериментальноїроботи;

– виявлення педагогічної ініціативи;

– проходити атестацію з метою отримання відповідної кваліфікаційної категорії, педагогічного звання;

– участь у роботі органів громадського самоврядування школи;

– обирати форми та здійснювати підвищення своєї кваліфікації, навчатися у вищих навчальних закладах і закладах системи підготовки та підвищення кваліфікації;

– отримання пенсії, у тому числі й за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

– на соціальне та матеріальне забезпечення відповідно чинного законодавства;

– об’єднуватися у професійні спілки та бути членами інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

– користуватися відпусткою відповідно до чинного законодавства України;

– одержання компенсації при втраті роботи в зв’язку зі змінами в організації роботи закладу.

4.14. Педагогічні працівники зобов’язані:

– забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових вимог Державного стандартупочаткової, базової і повної загальної середньої освіти;

– контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

– нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання, затвердженим профільним міністерством, доводити результати навчальних досягнень учнів до відома дітей, батьків або осіб, що їх замінюють, керівника школи;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

– сприяти зростанню іміджу школи;

– настановами і особистим прикладом утверджувати повагу до державної

символіки, принципів загальнолюдської моралі;

– виконувати статут школи, правила внутрішнього трудового розпорядку, умови трудового договору;

– виховувати в учнів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

– готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

– дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати особисту гідність учнів та їх батьків;

– захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

– постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

– виконувати накази керівника школи, управління освіти Херсонської міської ради;

– вести відповідну документацію;

– брати участь у роботі педагогічної ради.

4.15. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього трудового розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, притягуються до дисциплінарної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

4.16. Інші працівники приймаються на роботу і звільняються директором школи відповідно до чинного законодавства. Їхні права, обов’язки регулюються законодавством про працю, цим статутом та правилами внутрішнього трудового розпорядку.

4.17. Батьки учнів або особи, які їх замінюють, є учасниками навчально-виховного процесу з моменту зарахування їхніх дітей до школи.

4.18. Батьки або особи, які їх заміняють, мають право:

– обирати навчальний заклад та форми навчання і виховання дітей;

– створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності;

– обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

– звертатися до управління освіти Херсонської міської ради, керівника школи і органів самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

– приймати рішення про участь дитини в науковій, спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності закладу;

– брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи;

– на захистзаконнихінтересівсвоїхдітей в органах громадськогосамоврядуванняшколи та відповіднихдержавних, судових органах.

4.19. Батьки або особи, які їх заміняють, несуть відповідальність за здобуття

дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов’язані:

– забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти

за будь-якою формою навчання;

– забезпечувати дотримання дітьми статуту школи;

– поважати честь і гідність дитини та працівників школи;

– постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини;

– відвідувати батьківські збори та заняття педвсеобучу.

4.20. Інші права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють, можуть бути обумовлені статутом школи та відповідними договорами. У разі не виконання батьками та особами, які їх замінюють, обов’язків, передбачених законодавством, школа може порушувати в установленому порядку клопотання  про відповідність таких осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

4.21. Представники громадськості мають право:

– обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування у школі;

– керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

– сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню школи;

– проводити консультацію для педагогічних працівників;

– брати участь у організації навчально-виховного процесу.

4.22. Представники громадськості зобов’язані:

– дотримуватися статуту школи;

– виконувати накази та розпорядження керівника школи, рішення органів громадського самоврядування;

– захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства;

– пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, тютюну наркотиків тощо.

 

  1. V. УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ

 

5.1. Управління школою здійснюється управлінням освіти Херсонської міської ради. Безпосереднє керівництво школою здійснює її директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як три роки, стан здоров’я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов атестацію керівників навчальних закладів у порядку, встановлених профільним міністерством.

Директор школи та його заступники призначаються і звільняються з посади управлінням освіти Херсонської міської ради. Призначення та звільнення заступників директора, інших педагогічних працівників здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

5.2. Органом громадського самоврядування навчального школи є загальні

збориколективу, що скликається не менше одного разу на рік.

Делегати загальнихзборів з правом вирішального голосу обираються від

трьох категорій: працівників школи – зборами трудового колективу, учнів школи ІІ-ІІІ ступеня – класними зборами, батьків, представників громадськості – класними батьківськими зборами.

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Термін їх повноважень становить один рік.

Загальні збориправочинні, якщо в їх роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати загальнізбори мають голова ради школи, делегатизагальнихзборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник.

Загальнізбори:

– обирають раду школи, її голову, встановлюють термін їх повноважень;

– заслуховують звіт директора про здійснення керівництва школою;

– розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності школи;

-затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності школи, що не суперечать чинному законодавству.

5.3. У школі за рішенням загальних зборів можуть створюватися і діяти рада школи, діяльність якої регулюється Положенням про раду школи, піклувальна рада – Положенням про Піклувальну раду, батьківський комітет – Положенням про батьківський комітет, учнівська рада – Положенням про учнівську раду.

5.4. У період між загальними зборами діє рада школи.

5.4.1. Метою діяльності ради школи є:

– сприяння демократизації й гуманізації навчально-виховного процесу;

– об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку школи та удосконалення навчально-виховного процесу;

– формування позитивного іміджу та демократичного стилю управлінням школою;

– розширення колегіальних форм управління школою;

– підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.

5.4.2. Основними завданнями ради є:

– підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та приватними інституціями;

– визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку школи та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;

– формування навичок здорового способу життя;

– створення належного педагогічного клімату в школі;

– сприяння духовному, фізичному розвитку учнів та набуття ними соціального

досвіду;

– підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання

учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

– ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

– стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

– зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та школою з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.

5.4.3. До ради школи обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ-ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в шкільній раді й загальна чисельність визначаються загальними зборами школи.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключнозагальними зборами школи.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

5.4.4. Рада школи діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог законодавства України;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності і рівноправності членства, гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами школи.Кількість засідань визначається їх доцільністю, але може бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, а також членами ради.

Рішення ради школи приймається простою більшістю голосів за наявності  на засіданні не менше двох третин її членів.У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.Рішення ради, що не суперечать чинному законодавству та статуту школи, доводяться в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів, батьків або осіб, які їх заміняють, та громадськості.У разі незгоди адміністрації школи з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету школи.

5.4.5. Очолює шкільну раду голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати  постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності школи, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

5.4.6. Рада школи:

– організовує виконання рішень загальнихзборівшколи;

– вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

– спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи школи та здійснює контроль за його виконанням;

– разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту школи;

– затверджує режим роботи школи;

– сприяє формуванню мережі класів школи, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;

– приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні“ та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;

– разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;

– погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

– заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

– бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;

– виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

– виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

– ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;

– сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків або осіб, які їх замінюють, до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;

– розглядає питання родинного виховання;

– бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;

– сприяє педагогічній освіті батьків;

– сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

– розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

– організовує громадський контроль за харчуванням і медичним

обслуговуванням учнів;

– розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи школи;

– вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників

навчально-виховного процесу;

– може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи.Склад комісії та зміст їх роботи визначаються радою.

5.5. При школі за рішенням загальних зборів школи можуть бути створені піклувальна рада та наглядова комісія при піклувальній раді.

5.5.1. Метою діяльності піклувальноїради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

5.5.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

– сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

– співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів ушколі;

– зміцнення навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази школи;

– організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

– вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;

– запобігання дитячої бездоглядності;

– сприяння працевлаштуванню випускників школи;

– стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

– всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та школою, інші обов’язки, що не суперечать чинному законодавству України.

5.5.3. Піклувальна рада формується у складі 7-15 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі і іноземних.

Члени піклувальної ради обираються на загальнихзборахшколи шляхом голосування простою більшістю голосів.

Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди директора школи;

У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальних зборах на його місце обирається інша особа.

5.5.4. Піклувальна рада діє на засадах:

– пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;

– дотримання вимог законодавства України;

– самоврядування;

– колегіальності ухвалення рішень;

– добровільності і рівноправності членства; гласності.

Робота піклувальної ради планується добровільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше, ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її

членів.

Засідання піклувальної ради є правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах через об’яви.

Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу школи, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

5.5.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

Голова піклувальної ради:

– скликає і координує роботу піклувальної ради;

– готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

– визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

– представляє піклувальну раду в установах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

5.5.6. Піклувальна рада має право:

– вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора школи, загальних зборів, пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної та лікувально-оздоровчої бази школи;

– залучати додаткові джерела фінансування школи;

– вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази школи;

– стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів;

– брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи школи, з метою сприяння їх вирішенню в установленому порядку;

– створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

5.6. Директор школи:

– здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

– організовує навчально-виховний процес;

– забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів;

– відповідає за дотримання вимог Державного стандарту освіти;

– відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

– створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній

роботі, проведення виховної роботи;

– забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та

протипожежних норм, техніки безпеки;

– підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання,

заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

– забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

– призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

– контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

– здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

– розпоряджається у встановленому порядку шкільним майном так його коштами, має право першого підпису за фінансову діяльність, контролює роботу бухгалтерії;

– видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;

– за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників школи;

– створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

– несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками, загальнимизборами, власником та управлінням освіти Херсонської міської ради;

– самостійно укладає угоди, договори, передбачені цим статутом та законодавством;

– дає дозвіл на участь діячів науки, культури, членів творчих спілок, працівників підприємств, установ, організацій у навчально-виховному процесі, керівництві учнівськими об’єднаннями за інтересами;

– вживає заходів до запобігання вживання учнями алкоголю, наркотиків, тютюну;

– щороку звітує про свою роботу на загальнихзборахколективу.

5.7. У школі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган – педагогічна рада.Головою педагогічної ради є директор школи.

5.8. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

– планування та режиму роботишколи;

– варіативної складової робочого навчального плану;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– участі в інноваційній та експериментальній діяльності закладу, співпраці з

вищими навчальними закладами та науковими установами;

– морального та матеріального заохочення учнів та працівників школи;

– морального заохочення батьків та осіб, що їх замінюють, та громадських діячів, які беруть участь в організації навчально-виховного процесу;

– притягнення до дисциплінарної відповідальності учнів, працівників школи за

невиконання ними своїх обов’язків;

– розглядає інші питання, пов’язані з діяльністю школи.

5.9. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб школи. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

VІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

6.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлю, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.

6.2. Майношколиє власністю територіальної громади і закріплено за нею на праві оперативногоуправліннявідповідно до чинного законодавства та не може бути вилученим у нього, якщо інше не передбачено законодавством.

6.3. Школавідповідно до чинного законодавствакористується землею, іншимиприродними ресурсами і несевідповідальність за дотриманнявимог та норм з їхохорони.

6.4. Вилученняосновнихфондів, оборотнихкоштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбаченихчиннимзаконодавством. Збитки, завданішколівнаслідокпорушенняїїмайнових прав іншимиюридичними та фізичними особами, відшкодовуютьсявідповідно до чинногозаконодавства.

6.5. Для забезпеченнянавчально-виховногопроцесу база школи складаєтьсяізнавчальнихкабінетів, майстерень комбінованої праці, а також спортивного, актового залів, бібліотеки, медичного і комп’ютернихкабінетів,їдальні та буфету, підсобних приміщень, комплексу для функціонування групи подовженого дня для учнів 1-х класів, кімнати психологатощо.

6.6. Відповідно до рішення Херсонської міської ради №772 від 31.05.2005 р. та державного акту на право постійного користування земельною ділянкою           ЯЯ № 327151 від 19.07.2005р. школа має земельну ділянку, де розміщуються спортивні майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі.

 

VIІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

7.1. Школа є неприбутковою організацією. Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється відповідно до Бюджетного Кодексу України, законів України „Проосвіту”, ,,Про загальну середню освіту” та інших нормативно-правових актів.

7.2. Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі її кошторису.

7.3. Джерелами формування кошторису школи є:

– кошти міського бюджету;

– кошти, отримані за надання платних послуг;

– благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

– інші кошти, не заборонені законодавством України.

7.4. Школа має право:

– на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;

– отримувати допомоги від підприємств, установ, організації або фізичних осіб;

– фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу;

– укладати договори в межах своїх повноважень на придбання товарів, виконання робіт або послуг.

7.5. Порядок діловодства і бухгалтерськогообліку в школі визначаєтьсячиннимзаконодавством, нормативно-правовими актами профільного міністерства та інших центральних органів виконавчої влади. За рішеннямвласникашколи бухгалтерськийоблікможе здійснюватисясамостійно або через централізовану бухгалтерію.

7.6. Звітність про діяльністьшколивстановлюєтьсявідповіднодо чинного законодавства.

 

VIIІ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

8.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до чинного законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціям.

8.2. Школамає право відповідно до чинного законодавстваукладати угоди про

співробітництво з навчальними закладами, науковимиустановами,

підприємствами, організаціями, громадськимиоб’єднаннямиіншихкраїн.

8.3.Участь школи у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

 

IХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ШКОЛИ

 

9.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

9.2. Державний контроль здійснюють профільне міністерство, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належить школа, Державна інспекція навчальних закладів, власник та управління освіти Херсонської міської ради.

9.3. Основною формою державного контролю за діяльністюшколи є державна

атестація, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленомупрофільним міністерством.

9.4. У періодміжатестацієюпроводятьсяперевірки (інспектування) школи з питань, пов’язаних з йогонавчально-виховноюдіяльністю. Зміст, види і періодичністьцихперевіроквизначаютьсязалежновід стану навчально-виховноїроботи, але не частішедва рази на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховноюдіяльністю, проводятьсяйоговласникомвідповідно до чинного законодавства.

 

  1. X. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ШКОЛИ

 

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школиприймає Власник. Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, виділення, поділу, перетворення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Власником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначенняліквідаційноїкомісії до неїпереходятьповноваженнящодоуправлінняшколою.

10.2. Ліквідаційнакомісіяоцінюєнаявнемайношколи, виявляєйогодебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складаєліквідаційнийбаланс і представляєйоговласнику.

10.3. У випадкуреорганізації права та зобов’язання школипереходять до правонаступниківвідповідно до чинного законодавстваабовизначенихнавчальнихзакладів.

10.4. Ліквідація школи відбувається у формах позбавлення  його статусу закладу освіти та статусу юридичної особи відповідним органом державної виконавчої влади або Власником.

10.5. Ліквідація та /або реорганізація школи здійснюється згідно з чинним законодавством.

10.6. При реорганізації чи ліквідації школи учням, які навчалися в ній, повинна

бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.

10.7. При реорганізації чи ліквідації школи працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до законодавства про працю України.

 

Залишити відповідь